• Rozlúčka so štvrtákmi v ŠKD

          • V pondelok 28. júna pani vychovávateľky pripravili pre našich najstarších družinárov, ktorí sú v tomto školskom roku posledný krát v ŠKD, malú rozlúčku na školskom dvore. Všetkým nám ukázali, že sú zdatní a schopní prekonávať prekážky, ktoré im život prinesie. Želáme im, aby im ostali krásne spomienky na školský klub a pani vychovávateľky, ktoré im želajú úspešný štart na druhom stupni ZŠ. Všetkým ostatným krásne a pohodové prázdniny. Mgr. Blanka Andelová a vychovávateľky ŠKD