Plán práce

na školský rok 2021/2022

Základné identifikačné údaje

Plán práce školy na školský rok 2021/2022 vychádza zo všeobecne platných právnych predpisov, zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, z analýzy úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v predchádzajúcom školskom roku a z úloh v Sprievodcovi školským rokom 2021/2022. Tento plán slúži ako pracovný materiál pre činnostnú oblasť a bude v prípade potreby aktualizovaný počas školského roka operatívnymi zásahmi. Plán práce organizačne zabezpečuje chod školy na školský rok 2021/2022.


Názov školyZákladná škola
Adresa školyV. Paulínyho-Tótha 32
Telefón+421911331353
E-mailzs1senica@gmail.com
www stránkazs1senica.edupage.org
ZriaďovateľMesto Senica
IČO34028218

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoMobile-mail
RiaditeľMgr. Vladimír Šváček0907 725 469svacek@atlas.sk
ZRŠMgr. Slávka Hrebíčková0908 118 621hrebickovaslavka@gmail.com
ZRŠMgr. Peter Pastucha0905 820 161mgrpeter9@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr. Kristína Horňáková
pedagogickí zamestnanciMgr. Mária Müllnerová
ostatní zamestnanciKlaudia Filípková
zástupcovia rodičovMgr. Silvia Sameková
 Monika Palicová
 Stanislav Prokeš
 Zdenka Bernátová
zástupca zriaďovateľaMgr. Miroslav Tehlár
 Mgr. Lenka Búzková
 Mgr. Ivana Mičová
 Mgr. Ľubomír Štvrtecký

Poradné orgány školy

Členmi MZ a PK sú učitelia podľa toho, ktorý predmet učia. Pracujú podľa plánu práce. Cieľom je koordinovať vyučovací proces v zmysle nových učebných plánov a osnov, sledovať všetky novinky v príslušnom vyučovacom predmete, učebnice a pomôcky. Prerokovávajú a navrhujú spôsob hodnotenia a klasifikácie žiakov v jednotlivých predmetoch.

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
Metodické združenie ŠKDJana Skalováoddelenia školského klubu detí
Metodické združenie I. stupňaMgr. Viera Ňukovičovápredmety primárneho vzdeôávania
PK jazykových a spoločenskovedných predmetovPaedDr. Petra MachatováSJL, ANJ, NEJ, DEJ, OBN, HUV, ETV
PK prírodovedných a výchovných predmetovPaedDr. Martina Mikulíčková, PhD.MAT, FYZ, CHE, GEO, BIO, TSV, SVP, TEH, INF

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Mgr. Vladimír ŠváčekRiaditeľ kabinet BIO, manažment projektov
Mgr. Slávka HrebíčkováZástupkyňa webová stránka, kariérne poradenstvo, koordinátor školského informačného systému, športové výcviky
Mgr. Peter PastuchaZástupca Koordinátor dopravnej výchovy, DDI, kabinet TSV, GDPR, RIS, súťaže TSV
Mgr. Blanka AndelováVychovávateľka starostlivosť o školskú záhradu
Mgr. Gabriela BachurováUčiteľka4. Bfond učebníc 1. stupňa, enviroaktivity
RNDr. Peter Brunovský, PhD.Učiteľ kabinet TEH, olympiáda BIO a TEH
Mgr. Ivana BucalováUčiteľka2. Cškolské kronika
Mgr. Hana ČernekováUčiteľka3. Bkabinet 1. stupňa, olympiáda SJL, čitateľská gramotnosť
Mgr. Soňa Dienešováasistentka učiteľa  
Mgr. Erika FarkašováUčiteľka školská kuchynka, olympiáda SJL, Akadémia Mateja Tótha
Mgr. Petra GrimmováUčiteľka9. Cfond učebníc 2. stupňa, olympiáda SJL, Testovanie 9
Mgr. Miriam HanzlíčkováUčiteľka7. Bkabinet FYZ, olympiáda FYZ a súťaže
Magdaléna Hasíkováasistentka učiteľa vedúca asistentov
Mgr. Kristína HorňákováUčiteľka5. BRada školy, výchovné poradenstvo, súťaže NEJ, projekt BIG AT
Jaroslava Hromkovámzdová účtovníčka  
Jana Hurbanováasistentka učiteľa  
Mgr. Stanislav JánošUčiteľ jazyková učebňa, olympiáda ANJ, fotodokumtácia školských akcií
PaedDr. Ľubica JánošováUčiteľka7. Asúťaže SJL a NAV
Michaela Kadlečíkováasistentka učiteľa kabinet asistentov
PhDr. Daniela KlimajováUčiteľka5. Asúťaže zo SJL a VYV, projekt BIG AT, Testovanie 5
Zuzana KochVychovávateľka spolupráca s knižnicou vrámci ŠKD
Zuzana Krídlováasistentka učiteľa  
Mgr. Martina Lenčešovášpeciálna pedagogička koordinácia Inkluzívneho tímu
PaedDr. Petra MachatováUčiteľka8. Bvedúca PK, kabinet ANJ, olympiáda ANJ a NEJ
PaedDr. Martina Mikulíčková, PhD.Učiteľka9. Bvedúca PK, kabinet MAT, Matematická olympiáda, olympiáda CHE, Testovanie 9
Bc. Natália MindžákováVychovávateľka starostilosť o detské ihrisko
Mgr. Magda MinováUčiteľka3. Aenviroaktivity, dopravná výchova, súťaže z informatiky pre 1. stupeň
Mgr. Jaroslava MrázováUčiteľka2. Bmatematické súťaže, hudobné súťaže
Mgr. Mária MüllnerováUčiteľka1. Akabinet 1. stupňa, hudobné súťaže, členka Rady školy
Mgr. Viera ŇukovičováUčiteľka1. Bvedúca MZ 1. stupňa, výtvarné súťaže
Mgr. Ondrej OdokienkoUčiteľ6. Ckabinet RUJ, koordinátor Enviroprojektov, olympiády ANJ a RUJ
Mgr. Lenka PeričkováUčiteľka1. Cenviroaktivity
Mgr. Lenka Peterkováasistentka učiteľa koordinátor zdravotnej prevencie integrovaných žiakov
Mgr. Marcela Polakovičováškolská psychologička vedúca Inkluzívneho tímu, kabinet Inlkúzie
Mgr. Ivana RehákováUčiteľka2. Aškolská knižnica, literárne súťaže 1. stupeň
PhDr. Eva Romanová, PhD.asistentka učiteľa  
PaedDr. Jana RusňákováUčiteľka5. Ckabinet CHE, laboratórium,Testovanie 5, olympiády MAT, Pytagoriáda, CHE,
Jana SkalováVychovávateľka vedúca MZ ŠKD
Mgr. Matúš ŠčepkaUčiteľ kabinet DEJ, koordinátor protidrogovej prevencie a šikany, olympiáda DEJ
Margita ŠkodáčkováVychovávateľka kabinet ŠKD
Mgr. Júlia ŠkvorcováVychovávateľka starostlivosť o detské ihrisko
Mgr. Lenka ŠpankováUčiteľka4. Avýtvarné súťaže 1. stupeň, výzdoba školy
Mgr. Miroslav TehlárŠDK koordinátor digitálnych technológii, školský časopis
Mgr. Peter TrajlínekUčiteľ8. Aučebne INF, Pytagoriáda, olympiáda MAT a TEH, správca siete
Mgr. Rastislav VartiakUčiteľ9. Akabinet GEO, olympiády GEO a DEJ, športové súťaže
Mgr. Magdaléna ZáškvarováUčiteľka4. Csúťaže TSV , testovanie pohybových zručností, facebooková stránka školy, detské časopisy
Mgr. Zuzana ZobákováUčiteľka6. Akabinet SJL, recitačné súťaže, olympiáda DEJ
Mgr. Miriama ŽákováUčiteľka6. Bškolský parlament, Pytagoriáda, Matematická olympiáda
Jaroslava BlatnickáŠkolníčka  
Oľga ĎurišováKuchárka  
Klaudia FilípkováEkonómka  
Jana JamrichováIná nepedagogická zamestnankyňa  
Jozef MarenčíkIný nepedagogický zamestnanec  
Štefánia NemečkayováIná nepedagogická zamestnankyňa  
Terézia Mária ŠlahorováIná nepedagogická zamestnankyňa  
Vladimír VaculaŠkolník  
Danka AndelkováUpratovačka  
Iveta ČerešníkováUpratovačka  
Terézia DingováUpratovačka  
Lenka ĎurčišováKuchárka  
Jana HorváthováUpratovačka  
Danka HrebenárováUpratovačka  
Renáta ChorvátováUpratovačka  
Beata KrchňaváKuchárka  
Monika PaulíčkováKuchárka  
Jana ŠtefankováKuchárka  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33233322324
počet žiakov637141706358554755523
z toho ŠVVP11046374531
z toho v ŠKD6058314600000195

Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra 2021.

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvtrok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2022 a končí sa 30. júna 2022.

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl:

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 18. mája 2022 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl:

V školskom roku 2021/2022 sa Testovanie 9 uskutoční 6. apríla 2022 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín sa uskutoční 21. apríla 2022.

Zápis do 1. ročníka sa koná v mesiaci apríl 2022 - termín bude upresnený.

PrázdninyTermín prázdninNástup do školy
jesenné28. október - 29. október 20212. november 2021
vianočné23. december 2021 - 7. január 202210. január 2022
polročné4. február 20227. február 2022
jarné28. február - 4. marec 20228. marec 2022

Kalendár akcií školy

DátumNázovOrganizuje (zodpovednosť)
September 2021  
2. 9. 2021Slávnostné zahájenie školského roka riaditeľ
10. 9. 2021Účelové cvičenia v terénetriedni učitelia
16. 9. 2021Zasadnutie rady školy a Rady rodičovpredseda Rady školy
16. 9. - 24. 9. 2021Rodičovské združeniatriedni učitelia
v priebehu mesiacaSúťaže a olympiády podľa kalendáravšetci učitelia
Október 2021  
v priebehu mesiacaŠarkaniádavedenie školy
v priebehu mesiacaVystúpenie žiakov ŠKD - Mesiac úcty k staršímvychovávateľky ŠKD, Mgr. Peter Pastucha
koncom mesiacaDeň a noc výskumníkovvedenie školy, školský parlament
v priebehu mesiacaSúťaže a olympiády podľa kalendáravšetci učitelia
November 2021  
počas mesiacaMartinské svetlonoseniezástupcovia školy
počas mesiacaPrezentácia stredných škôlMgr. Slávka Hrebíčková
počas mesiacaImatrikulácie prvákovtriedne učiteľky 9. ročníka, zástupca pre 2. stupeň
koncom mesiacaRodičovské združenietriedni učitelia
v priebehu mesiacaSúťaže a olympiády podľa kalendáravšetci učitelia
December 2021  
začiatok mesiacaMikuláš v školeškolský parlament - Mgr. Miriama Žáková
v priebehu mesiacaVianočné dielničky v ŠKDvychovávateľky ŠKD
v priebehu mesiacaVianočné besiedky a dielničky, Vianočná akadémiatriedni učitelia
v priebehu mesiacaSúťaže a olympiády podľa kalendáravšetci učitelia
Január 2022  
v priebehu mesiacaSúťaže a olympiády podľa kalendáravšetci učitelia
Február 2022  
počas mesiacaKarneval v ŠKDvychovávateľky ŠKD
v priebehu mesiacaLyžiarsky a snoubordový kurz - 7. ročníkMgr. Peter Pastucha
v priebehu mesiacaSúťaže a olympiády podľa kalendáravšetci učitelia
Marec 2022  
začiatkom mesiacaZasadnutie rady školy a Rady rodičovpredseda Rady školy
počas mesiacaJarné upratovanievedenie školy
počas mesiacaDnes učíme myžiacky parlament - Mgr. Miriama Žáková
v priebehu mesiacaSúťaže a olympiády podľa kalendáravšetci učitelia
Apríl 2022  
6. 4. 2022Testovanie 9vedenie školy
7. 4. 2022Kladenie vencov - oslobodenie mestaMgr. Vladimír Šváček
v priebehu mesiacaZápis do prvého ročníkavedenie školy
počas mesiacaAktivity ku Dňu Zemevedenie školy
počas mesiacaRodičovské združenietriedni učitelia
v priebehu mesiacaSúťaže a olympiády podľa kalendáravšetci učitelia
Máj 2022  
počas mesiacaKladenie vencov - koniec vojnyMgr. Vladimír Šváček
18. 5. 2022Testovanie 5vedenie školy
počas mesiacaŠkola v prírodetiredne učiteľky
v priebehu mesiacaDeň matiek - vystúpenie žiakov triedne učiteľky, vychovávateľky ŠKD
v priebehu mesiacaSúťaže a olympiády podľa kalendáravšetci učitelia
Jún 2022  
1. 6. 2022Deň detí triedni učitelia
počas mesiacaZasadnutie rady školy a Rady rodičovpredseda Rady školy
koncom mesiacaÚčelové cvičenia v teréne, Didaktické hrytriedni učitelia
koncom mesiacaOpekačka v ŠKDvychovávateľky ŠKD
koncom mesiacaRozlúčka s deviatakmitriedne učiteľky
v priebehu mesiacaŠkola v prírode - Tatry - 4. ročníktriedne učiteľky
v priebehu mesiacaSúťaže a olympiády podľa kalendáravšetci učitelia
30. 6. 2022Slávnostné ukončenie školského rokaMgr. Vladimír Šváček
Plán exkurzií a výletov  
septemberPapiernička Prietrž - 2. ročníktriedne učiteľky
septemberHasiči Senica - 8. ročníktriedne učiteľky
september , októberKošariská, Myjava - 9. ročníkMgr. Kristína Horňáková
októberMohyla M. R. Štefánika - 4. ročníktriedne učiteľky
november, decemberBábkové divadlo Bratislava - 1. ročníktriedne učiteľky
decemberPlanetárium Brno, VIDA centrum - 5. ročníkMgr. Miriama Žáková
december Gazdovský dvor Turá Lúka - 3. ročníktriedne učiteľky
marecVIDA Brno - 8. ročníktriedne učiteľky
aprílGazdovský dvor Turá Lúka - 1. ročníktriedne učiteľky
aprílVčelár Smolenice - 3. ročníktriedne učiteľky
májHvezdáreň Hlohovec - 4. ročníktriedne učiteľky
májMúzeum SNR - 8. ročníktriedne učiteľky
júnVýlet Bratislava - 7. ročníktriedne učiteľky
jún výlet ZOO Lešná - 6. ročníktriedne učiteľky
júnDivadlo Trnava - 1. ročníktriedne učiteľky
júnHrad Devín - 3. ročníktriedne učiteľky
jún Pirátska plavba Hodonín - 2. ročníktriedne učiteľky

Kalendár porád

Pedagogická rada zasadá spravidla 6x ročne. Prerokúva dôležité dokumenty školy: plán práce, školský vzdelávací program, školský výchovno-vzdelávací program, vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov, školský poriadok a iné dôležité dokumenty školy. Pracovné porady sa uskutočňujú podľa potreby, spravidla vždy prvú stredu v mesiaci. Operatívna porada vedenia školy sa schádza podľa potreby. Okrem vedúcich zamestnancov sú na ňu podľa potreby prizvaní: výchovný poradca, školský psychológ, vedúci MZ a PK, administratívny zamestnanec, školníčka a ostatní pracovníci.

SWOT analýza

Silné stránky školy

• kvalitné vzdelávanie, vysoká odbornosť vyučovania

• pozitívna klíma v škole, kvalitne fungujúca tímová práca zamestnancov

• nadpriemerné výsledky ,,TESTOVANIE 5 a 9“

• široká ponuka školských krúžkov, školských a mimoškolských aktivít organizovaných školou

• starostlivosť o talentovaných žiakov a ich úspechy

• starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania

• postupný prechod na kompletnú elektronizáciu dokumentácie školy

• prezentácia školy na verejnosti

• pravidelne aktualizované webové stránky školy, elektronický školský časopis

• zlepšovanie materiálno-technickej vybavenosti školy a odborných učební

• vynovený školský areál a postupná rekonštrukcia budovy školy

• znižovanie energetickej náročnosti budovy školy

• aktivity na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov (2% dane z príjmov, sponzorské príspevky, projekty a granty)

• spolupráca s organizáciami a športovými klubmi, organizovanie rôznych podujatí a detských táborov

Slabé stránky školy

• modernizačný dlh na budove školy - zateplenie a fasáda školy a s ňou spojená rekonštrukcia vstupnej pergoly a bezbariérového vstupu + elektroinštalácia

• problém s dopravou v ranných hodinách v školskom areáli z hľadiska bezpečnosti detí

• nedostatočne kontrolovaný vstup osôb do budovy školy počas vyučovania (potreba vrátničky cez dobrovoľnú činnosť - ÚPSVaR)

• chýbajúci vhodný priestor (šatňa) na odkladanie odevu pre žiakov 1. stupňa

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

V rámci spolupráce riaditeľ školy úzko spolupracuje s nasledovnými orgánmi:

Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických a nepedagogckých zamestnancov školy. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. V prípade potreby je riaditeľ školy prizvaný na jej zasadnutia. Rada školy pracuje podľa vlastného štatútu a plánu práce.

Rodičovská rada

Členmi rodičovskej rady sú zvolení rodičia. Rodičovské združenie je registrované ako občianske združenie. Pomáha finančne pri rôznych akciách školy a pri materiálnom a technickom vybavení školy.

Výbor ZO NŠO

Je najvyšším orgánom odborovej organizácie zamestnancov Základnej školy, V. Paulínyho - Tótha 32 v Senici. Zamestnávateľ s výborom ZO OZ vystupujú ako partneri pri rokovaní a uzatvorení kolektívnej zmluvy. Kolektívna zmluva upravuje všeoecné podmienky a záväzky v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, podrobnejšie určuje práva, záväzky a podmienky v oblasti odmeňovania, sociálnej oblasti, v oblasti starostlivosti o zamestnancov a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Kolektívna zmluva je základný dokument, ktorý upravuje partnerské vzťahy zamestnávateľa a zamestnancov.

Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

Pravidelne kontrolovať zverený majetok, aktualizovať inventár školy.

Zabezpečovať nákup učebných pomôcok podľa finančných možností školy, hľadať sponzorov na podporu školy.

Šetriť energiami, účelne využívať finančné prostriedky z rozpočtu školy.

Pravidelne sa starať o areál školy (kosenie, hrabanie, postreky,...) a zabezpečiť práce spojené s údržbou školy.

Sledovať výzvy na projekty slúžiace na rekonštrukciu školy a skultúrnenie jej prostredia.

V stanovených termínoch zabezpečovať včasnú a úplnú vybavenosť školy učebnicami, tlačivami a potrebami k chodu školy.

Vybudovať bezbariérový vstup do budovy školy a pripraviť projektovú dokumentáciu na zateplenie školy.

Projekty

Prebiehajúce projekty:

1. Integrovaný regionálny operačný program - nenávratný finančný príspevok 161 210,17-€ na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách (podlahy, elektroinštalácia, nábytok do učební a IKT technika ukončené; učebné pomôcky obstarané, momentálne prebieha kontrola na VUC Trnava).

2. Pokračovanie Operačného programu Ľudské zdroje - finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu vo výške 239 400,- €. V rámci projektu sú vytvorené nové pracovné miesta pre piatich asistentov učiteľa a inkluzívny tím - školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa. S ich pomocou škola aj v šk. roku 2019/20120 vytvárala podmienky na zlepšenie vyučovacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením. Doba realizácie projektu január 2018 - december 2020 (spoluúčasť vo výške 12 600,- € - Mesto Senica).

3. Schválenie a zapojenie školy do národného projektu ,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II” - finančné pokrytie mzdových nákladov pre piatich asistentov učiteľa, školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa od januára 2021 do konca augusta 2022 (pokračovanie podpory inkluzívneho vzdelávania).

4. Pokračovanie projektu BIG SK-AT - Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT - v rámci projektu škola získala financie vo výške 3 600,-€ na nákup pomôcok, kt. podporujú zážitkové a tvorivé učenie prírodovedných predmetov (hlavný garant projektu Mesto Senica).

Žiacke projekty:

Zber papiera - celoročný

Zber gaštanov - na jeseň

Zber pomarančových šúp - v zime

Zber plastových vrchnákov - celoročne

Zber starých elektrospotrebičov a bateriek, mobilov - celoročne

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné   
Adaptačné   
Aktualizačné   
Inovačné   
Špecializačné   
Kvalifikačné   

Záver

Vypracoval: Mgr. Vladimír Šváček

V Senici, 6. septembra 2021

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 16. septembra 2021