• Informácie o stravovaní v školskej jedálni od 1. 9. 2021

    • Vážení rodičia,

     od nového školského roka 2021/2022 sa menia podmienky poskytovania dotácie na stravu. Zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a nedovŕšili 15 rokov veku, majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa. V prípade, ak si zákonný zástupca dieťaťa nedokáže uplatniť daňový bonus (nezamestnaní, invalidní dôchodcovia,...), môže požiadať o poskytnutie dotácie na stravu – príspevku na stravovanie – vo výške 1,30 €/dieťa/za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania. Nárok na dotáciu k stravovacím návykom Vášho dieťaťa máte, ak doložíte potvrdenie, že ste v hmotnej núdzi alebo Váš príjem je najviac vo výške sumy životného minima, ale aj vtedy, ak si nechcete uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (je potrebné doložiť čestné vyhlásenie). Potvrdenie alebo čestné vyhlásenie  je potrebné doručiť nášmu zriaďovateľovi, Mestu Senica.

     POPLATKY:

     Na základe schváleného dodatku č. 2 k VZN Mesta Senica č. 63, platného od 1. 8. 2021, sú rodičia povinní za každého stravníka uhrádzať poplatky súvisiace so stravou nasledovne:

     • Poplatky pre žiakov 1. stupňa:
      • 23 € stravné (1,15 €/1 obed) + 5 € režijné náklady = 28 € mesačne
     • Poplatky pre žiakov 2. stupňa:
      • 25 € stravné (1,23 €/1 obed) + 5 € režijné náklady = 30 € mesačne 
     • Platbu treba uhrádzať vopred do 15. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac na číslo účtu:   IBAN: SK33 5600 0000 0092 1459 5004    

                           Do poznámky je potrebné zadať meno žiaka a triedu. 

     Škola si navyše uplatňuje tieto poplatky:

     • Čip na stravu – jednorazový poplatok (záloha) v hotovosti vo výške 5 € u vedúcej školskej jedálne.  Poplatok za vydanie nového čipu v prípade jeho straty je 1,50 €.

     VRÁTENIE POPLATKOV

     • Preplatky za stravu budú vrátené po celoročnom zúčtovaní bezhotovostným prevodom v mesiaci júl.  
     • Záloha za čip bude vrátená po odhlásení žiaka zo školského stravovania, poprípade na konci štúdia žiaka na základnej škole (v 9. ročníku). 

     ODHLASOVANIE ZO STRAVY:

     • Odhlásenie a prihlásenie dieťaťa zo stravy je možné pracovný deň vopred do 14.00 hod.!!!
     • Možnosti odhlasovania:
      • cez internet cez rodičovské alebo žiacke konto pomocou mobilnej aplikácie EduPage v sekcii „Jedálny lístok“
      • cez webovú stránku našej školy v sekcii  „Žiaci a rodičia“  a následne „Jedálny lístok“

     UPOZORNENIE!!!

     • Za neodobranú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje!
     • V prípade, ak ste nestihli dieťa odhlásiť (choroba), môžete si prvý deň prísť vyzdvihnúť obed cez výdajné okienko do jednorazového obalu v čase od 11,40 hod. do 13,00 hod.  Na ďalšie dni, ak je dieťa choré, je potrebné stravu odhlásiť.