• Rada školy pri ZŠ , Ul. V. Paulínyho Tótha 32, Senica má 11 členov.

     Štruktúra Rady školy:

     • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
     • 1 zvolený zástupca neped zamestnancov školy
     • 4 zvolení zástupcovia rodičov
     • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

     Zloženie Rady školy:

     1. Mgr. Kristína Horňáková – predseda 
     2. Mgr. Marika Müllnerová
     3. Klaudia Filípková
     4. Ing. Silvia Sameková
     5. Monika Palicová
     6. Stanislav Prokeš
     7. Zdenka Bernátová
     8. Mgr. Miroslav Tehlár
     9. Mgr. Lenka Búzková
     10. Mgr. Ivana Mičová
     11. Mgr. Ľubomír Štvrtecký

      

     Základné ustanovenia Rady školy – Rada školy sa zriaďuje pri Základnej škole, V. Paulínyho Tótha 32, Senica podľa  §24 zákona NR SR č. 596 / 2003 Zb. v znení neskorších predpisov. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorom je zriadená.

     Pôsobnosť a poslanie Rady školy – Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy z pohľadu školskej problematiky a z hľadiska jej poslania ako vzdelávacej inštitúcie. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy. 

     Schránka Rady školy – Rada školy pri Základnej škole , Ul. V. Paulínyho Tótha 32 v Senici má vo vstupnom vestibule školy zriadenú schránku , do ktorej môžu rodičia detí našej školy, zamestnanci školy i ostatná verejnosť vhadzovať svoje návrhy, pripomienky i podnety k činnosti Rady školy ako aj problémy, ktorými by sa mala Rada školy zaoberať.

     Činnosť Rady školy – Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

     • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy
     • navrhuje odvolanie alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy
     • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a ku skutočnostiam ako:
      • návrh na počet prijímaných žiakov
      • návrh na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovacích voliteľných a nepovinných predmetov
      • informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu
      • správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch škol
      • návrh rozpočtu školyspráva o výsledkoch hospodárenia školy