• Informácie o testovaní

    • Testovanie 9 je určené žiakom 9. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

     Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  pod názvom Testovanie 9-2022 sa uskutoční 6. apríla 2022 (streda)  z predmetov  predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. 

     Náhradný termín testovania 9-2022 sa uskutoční 21. a 22. apríla 2022.


     Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkon v testoch a poskytovať školám spätnú väzbu a kompletnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

     Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.

     Viac informácií o Testovaní 9 tu.

     Všetkým deviatakom prajeme veľa šťastia :-)