• Informácie k zápisu

    • Milí rodičia!

      

     Termín zápisu budúcich prvákov pre školský rok 2022/2023

     je 21. apríl 2022 (štvrtok) od 14:00h.

      

     Opäť je tu obdobie, kedy sa  rozhodujete, ktorá základná škola bude pre Vaše dieťa tá správna. Ktorá im vytvorí príjemnú atmosféru, ktorá ponúkne dobré priestorové vybavenie, moderné pomôcky, výborných učiteľov, zaujímavé mimoškolské aktivity, možnosť pracovať s počítačmi, učiť sa cudzie jazyky a pod.

     Nástup do školy je jedným z významných období v živote dieťaťa.  Pre dieťa je to prechod z obdobia „hier“ do obdobia „povinností“. Je to však aj obdobie zvýšenej záťaže pre rodičov.

      

     Prihlasovacia povinnosť a starostlivosť o školskú dochádzku

     Najznámejším hlavným kritériom pre vstup do prvej triedy je vek dieťaťa. Povinnosťou rodičov je prihlásiť školopovinné dieťa po dovŕšení šiestich rokov na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas. Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,94 €.

     Vaše dieťa je pripravené do prvého ročníka ak:

     • má záujem o učenie,  je prirodzene zvedavé na nové veci, kladie otázky,

     • nemá problémy s výslovnosťou alebo vie formulovať vety,

     • dieťa je dostatočne veľké na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici,

     • vydrží sa sústrediť a zapamätá si vetu,

     • dokáže sa orientovať v čase, ovláda priestorovú orientáciu,

     • vie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, vie jesť príborom,

     • pozná údaje o sebe(rodine, adresu, svoj vek),

     • dieťa nie je nezrelé, neposedné a netrpezlivé.

     Postup pri zápise žiaka do školy

     Zápis do 1. ročníka základnej školy pre nový školský rok 2022/2023  bude 21.apríla 2022 od 14:00h. Treba urobiť niekoľko krokov.

      

     Na zápis sa treba zaregistrovať do registračného formulára

     vytvoriť si rezerváciu    👉Vytvoriť rezerváciu 

      

     Zápisu sa zúčastnia obaja zákonní zástupcovia. V prípade, neúčasti jedného zo zákonných zástupcov, je potrebné priniesť splnomocnenie neprítomného zákonného zástupcu.

      

     !!!!!!!     Informacie_pre_rodicov_a_splnomocnenie.docx  !!!!!!!!
      

     Je potrebné priniesť si so sebou prefotený rodný list dieťaťa (dá sa nahrať v PDF formáte ako príloha v elektronickej prihláške), občiansky preukaz zákonných zástupcov, splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zákonného zástupcu dieťaťa (tlačivo vyššie), doklady o prípadnom vyšetrení dieťaťa v CPPPaP. Na zápise sa vyberá 15 € na pracovné zošity pre žiaka do 1. ročníka.
      

      

     Ponúkame Vám možnosť  elektronicky vyplniť prihlášku

     vyplniť údaje priamo do ŠIS👉Elektronickú prihlášku

      

     Tento spôsob sme sa rozhodli vytvoriť vzhľadom na časové zaneprázdnenie rodičov.  Prihlášku môžete vyplniť online doma alebo v práci. Údaje z neho budú zadané do informačného systému školy (ASC agenda). Výrazne sa tým skráti doba vybavenia zápisu. Veríme, že oceníte tento moderný spôsob, ktorý Vám zaberie maximálne 10 minút v pohodlí domova. Údaje vypíšte, prosíme aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne).

     V prípade, ak nevyplníte elektronickú prihlášku, môžete na zápis priniesť už vyplnenú printovú verziu prihlášky:

     Dotaznik_k_zapisu_do_1._rocnika_ZS21.docx

     Môžete si so sebou priniesť už vyplnené talčivá, ktoré budete určite vyplňovať priamo na zápise:

     Ziadost_o_prijatie_do_SKD.pdf

     Prihlaska_na_stravovanie_v_SJ.pdf

     Suhlas_GDPR.pdf

     Univerzalny_informovany_suhlas_skolske_akcie.pdf

      

     V prípade, že sa nemôžete  zúčastniť zápisu v stanovenom čase, môžete dieťa zapísať aj v inom termíne, treba si ho dohodnúť  na tel. č.: 0911 331 353, 0948 024 818

     Zákonný zástupca v súlade so školským zákonom je povinný pri zápise uviesť tieto osobné údaje:

     • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

     • meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov,

     • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

     Pri zápise sa kladie dôraz na telesnú a psychickú vyspelosť dieťaťa a tiež jeho motorické schopnosti. To pri zápise môže okrem pedagógov posudzovať aj školský psychológ a špeciálny pedagóg zo školského inkluzívneho tímu.

     Zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať iba na jednu školu!

     Zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať do ktorejkoľvek základnej školy. 

      

     !!!!! Dieťa je oficiálne zapísané do našej školy až po vydaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy.  !!!!!