• Členovia rodičovského združenia:

     Stanislav  Prokeš – predseda

     Ing. Monika Kováčová – pokladníčka

     Monika Palicová

     Zdenka Bernátová

     Jana Včelková

     Ing. Silvia Sameková

     Mgr. Lucia Blažeková Pfeifferová

     Ing. Katarína Závodná

     Mgr. Ondrej Dostál

     Mgr. Viera Kolláriková

     PaedDr. Ľubica Jánošová

     Renáta Lastovičková

     PaedDr. Jana Rusňáková

     Ing. Martina Petráková

     PharmDr. Kristína Filková

     Ing. Elena Horňáková

     Zuzana Degmová

     Michaela Štefčeková

     Mgr. Jana Dobiašová

     Ing. Nina Baculíková

     Mgr. Soňa Gálová

     Lenka Ondrušeková Španková

     Ivana Hladíková

     Oľga Ďurišová

     Lucia Jankovíchová

      

     Rodičovské združenie je nezávislé dobrovoľné združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je registrované v organizácii Slovenskej rady rodičovských združení. Rodičovské združenie vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá vyplýva z týchto vzťahov.

     Poslaním rodičovského združenia je:

     • spolupracovať s pedagogickými pracovníkmi pri výchove a vzdelávaní žiakov s cieľom zabezpečiť kvalitné pôsobenie na nich, založené na princípoch humanizmu, vlastenectva a demokracie,
     • zabezpečovať ochranu práv žiakov-detí, ktoré sú zakotvené v Deklarácií práv dieťaťa UNESCO s dôrazom na rešpektovanie ich osobnosti,
     • podporovať úsilie vedenia školy, učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov vo výchovno-vzdelávacom procese najmä tým, že aktívne podnecuje uplatňovanie nových prvkov a najmodernejších vedeckých poznatkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, foriem a metód vyučovania,
     • zúčastňovať sav na riešení výchovných problémov a na ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi, stresom, negatívnymi metódami vo výchove, nadmerným zaťažovaním žiakov, na ochrane zdravia, podporovať ich zdravý telesný a psychický vývin,
     • pomáhať pri výchove žiakov mimo vyučovania, pri organizovaní mimoškolskej telesnej výchovy, školských výletov, exkurzií, lyžiarskych zájazdov a škôl v prírode.
     • Pri organizovaní týchto aktivít spolupracuje i s orgánmi miestnej samosprávy, štátnej správy, spolupracovať pri technickom vybavovaní školy a využívanív audiovizuálnej a výpočtovej techniky, rozvíjať družobné styky s ostatnýmiv školami na území SR ako aj v zahraničí, spolupracovať s detskými av mládežníckymi organizáciami pri rozvoji záujmovej činnosti.

      

     Prehlad_prijmov_a_vydavkov_RZ_k_31.8.2018.pdf

     Prijmy_a_vydavky_RZ_Jednotka_detom_2018_19.pdf

     Prehlad_prijmov_a_vydavkov_OZ__Jednotka_detom__za_skolsky_rok_2019-20.pdf

     Prehlad_prijmov_a_vydavkov_OZ__Jednotka_detom__za_skolsky_rok_2020-21.pdf