• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 2

    • V školskom roku 2020/2021 sa naša škola zapojila do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Vďaka projektu bolo možné vytvoriť päť miest pre asistentov učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením a jedno miesto pre školského psychológa,  čím sa výrazne zvýšili možnosti inkluzívneho vzdelávania v našej základnej škole.

     Cieľom národného projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania  v rámci regionálneho školstva. Rezort školstva tak pokračuje v podpore pedagogických asistentov/asistentov učiteľa a inkluzívnych tímov v školách. V aktuálnej situácii, v ktorej sa školy nachádzajú v dôsledku dopadov pandémie, je národný projekt považovaný za významnú súčasť opatrení k opätovnému návratu škôl do štandardného vzdelávacieho režimu. 

     O PROJEKTE  

     Názov, kód v ITMS – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

     Kód projektu v ITMS2014+ : 312011AQI4

     Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje

     Názov prioritnej osi: Vzdelávanie

     Obdobie realizácie: 01. 01. 2021 – 31. 08. 2022

     Ciele:

     • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v základných škole,
     • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
     • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

     Personálne zabezpečenie inklúzie:

     • asistenti učiteľa,
     • školský psychológ.

     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

      


     dopytovo-orientovaný projekt

     www.esf.gov.skwww.minedu.gov.sk