• Testovanie 5 - 2022

    • Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2022 sa uskutoční 18. mája 2022 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Testovanie sa uskutoční v papierovej forme

     Cieľom Testovania 5-2022 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Testovanie 5 poskytne školám spätnú väzbu, ako pripravili žiakov na prechod zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 na zlepšovanie ich vzdelávania a skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1.

     Viac informácií nájdete na stránke: www. nucem.sk

                                              Harmonogram testovania

                                                                 Matematika                              

                    8:00 – 8:10 (10 min)                                     úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

                    8:10 – 8:20 (10 min)                                     rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

                    8:20 – 9:20 (60 min)                                     administrácia testu z matematiky

                    9:20 – 9:25 (5 min)                                       zbieranie testov a OH

      

                    9:25 – 9:50 (25 min)                                     prestávka

      

                                                     Slovenský jazyk a literatúra

      

                    9:50 – 9:55 (5 min)                                     úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

                    9:55 – 10:05 (10 min)                                 rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

                    10:05 – 11:05 (60 min)                                administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

                    11:05 – 11:10 (5 min)                                  zbieranie testov a OH

      

                                                           Záver testovania