• Výchovné poradenstvo

    • Výchovné poradenstvo na základnej škole je zamerané na oblasť, v ktorej sa venuje pozornosť všetkým žiakom školy, ktorí sú nadpriemerne nadaní alebo majú rôzne zdravotné problémy a potrebujú odbornú pomoc psychológa alebo špeciálneho pedagóga a podľa stupňa zdravotného poškodenia sú uznaní ako žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      

     Výchovnou poradkyňou na škole je Mgr. Kristína Horňáková.

      

     Náplň práce výchovného poradenstva: 

     • riešenie všetkých výchovných problémov žiakov,
     • vedenie a archivácia písomností integrovaných žiakov,
     • vypracovanie správ o výchovno-vzdelávacích problémoch žiakov,
     • koordinácia pedagogických zamestnancov školy pri riešení aktuálnych výchovných problémov žiakov,
     • poradenstvo pre prácu so žiakmi s vývinovými poruchami učenia a správania,
     • vypracovanie a odoslanie návrhov na odborné vyšetrenie žiakov s poruchami učenia a správania,
     • spolupráca s odborníkmi pri poskytovaní poradenstva,
     • poskytovanie odbornej, metodickej, konzultačnej a informačnej pomoci.

     Kontakt:

     Email: kristinahornakova@gmail.com

     telefón: 0908 036 550

     kabinet výchovného poradcu: prízemie budovy školy

     konzultácie: po telefonickom dohovore