• Informácie pre rodičov o školskej integrácii

    • Postup pri zvážení vzdelávania dieťaťa formou školskej integrácie:

     1. Ak si rodič v domácom prostredí všimne dlhodobé opakujúce sa chyby v čítaní, písaní, zámene písmen, číslic, počítaní,  chýbaní či zabúdaní interpunkčných znamienok, zhoršenie písma (tvarov písma), slabú výdrž pozornosti, horšiu pamäť, nerovnomerné pracovné výkony, rýchlu a častú unaviteľnosť, neprimerane zdĺhavé vykonávanie domácich úloh, zvýšený stres či výrazné vnútorné napätie, časté úzkostné stavy v súvislosti so školským prostredím a pod. odporúčame kontaktovať neodkladne Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), alebo školského psychológa priamo na základnej škole, prípadne preventívna návšteva oftalmológa/otolaringológa.
     1. Ďalším krokom je osobná konzultácia v CPPPaP, alebo osobne navštíviť školského  psychológa priamo na základnej škole.
     1. V prípade oslovenia školského psychológa je možná pomoc s vybavením odborného vyšetrenia dieťaťa v CPPPaP (vypísanie žiadostí o špeciálno-pedagogické a psychologické vyšetrenie; konzultácia, usmernenie a pod.).
     1. V ďalšom kroku bude CPPPaP telefonicky informovať zákonného zástupcu o termíne diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
     1. Po získaní výsledkov z odborných vyšetrení z CPPPaP nasleduje realizácia pedagogickej a psychologickej intervencie v školskom prostredí a taktiež prípadné úpravy podmienok v domácom prostredí podľa odporúčaní odborníkov.
     1. Ak na základe výsledkov vyšetrení je dieťaťu odporúčané zaradenie do individuálnej integrácie v bežnej základnej škole a rodič s týmto  odporúčaním  súhlasí, je nutné, aby rodič poslal, či osobne doručil čo najskôr po získaní výsledkov z odborných  vyšetrení  vyplnenú a podpísanú Žiadosť o vzdelávanie formou školskej integrácie na príslušnú základnú školu, ktorú nájdete na stránke našej školy.

     Ziadost_rodica_o_integracii_dietata.docx