• Dopravná výchova na DDI

    • Podľa nadpredmetových učebných osnov učivo predmetu Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Svojim špecifickým obsahom a zameraním cieľavedome pôsobí na mravné, intelektuálne, fyzické a psychické vlastnosti žiakov. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských dopravných ihriskách (ďalej len DDI) alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. (J. Ladányi, 2007) Preto sa naša škola v roku 2013 rozhodla vo svojom areáli zrealizovať výstavbu DDI, ktoré bude slúžiť na realizáciu výučby dopravnej výchovych žiakov. V spolupráci s naším zriaďovateľom Mestom Senica sa napokon podarilo úspešne ukončiť čiastočnú rekonštrukciu a prestavbu jedného bývalého ihriska na detské dopravné ihrisko a 12. júna 2014 sa toto ihrisko slávnostne otvorilo pri účasti vedenia a primátora mesta  RNDr. Ľubomíra Parízka. V ďalšom roku naša škola prvýkrát vypracovala projekt na podporu praktického výcviku žiakov na DDI, ktorú každoročne vyhlasuje MŠVVaŠ SR. Odvtedy naša škola získava každoročne túto finančnú podporu na realizáciu dopravnej výchovy nielen pre žiakov našej školy, ale aj pre žiakov ďalších senických škôl, škôl z okresu Senica a okresu Skalica. DDI v areáli školy slúži nielen na výučbu dopravnej výchovy, ale je využívané ako detská atrakcia pri realizovaní rôznych spoločenských, športových a kultúrnych aktivít, ktoré sa každoročne v areáli školy uskutočňujú.

     Vecne_vyhodnotenie_cinnosti_DDI_2015.pdf

     Vecne_vyhodnotenie_cinnosti_DDI_2016.pdf

     Vecne_vyhodnotenie_cinnosti_DDI_2017.pdf     

     Vecne_vyhodnotenie_cinnosti_DDI_2018.pdf

     Vecne_vyhodnotenie_cinnosti_DDI_2019.pdf